Saturday, February 10, 2018

Toriparkki- äänestys muistin virkistämiseksi

Ne jotka äänestivät Toriparkkia vastaan ja puoleasta:

Vastaan:

Muukkonen Mira
Heikkilä Pasi
Andesson Li
Yrttiaho Johannes
Rinne Pirjo
Lähteenmäki Alpo
Sandelin Elina
Oksanen Riikka
Saarinen Sauli
Koivusalo Mari Elina
Elo Piia
Lunden Kjell
Laakso Jouko
Tavio Ville
Niinivirta Pirjo
Lampi Pirjo
Miikkola Mikael

Mäenpää Olavi
Bristolin Anita
Saarlund Katri
Rantala Elina
Vornanen Jukka
Ollikkala Tuija
Laaksonen Mikko
Andersson Janina
Ratilainen Niina
Sundqist Mikaela
Hassan Roda
Auvinen Ville
Ali Alas
Hihnala Sakari
Kossila Pauli

Puolesta:
Lehtinen Seppo
Toni Eklund
Hellsten Jorma
Rosenlöf Jarmo
Massinen Aimo
Eloranta Eeva Johanna
Mikkola Jukka
Pietari Päivi
Kantola Ilkka
Maaskola Mika
Engdahl Raili
Laihinen Timo
Saarikko Annika
Laivoranta Jukka
Rannikko-Laine Malla
Lindholm Lasse
Orpo Petteri
Kattelus Lauri
Sire´n Saara-Sofia
Perho Maija
Arve Minna
Aaltonen Niko
Vierimaa Ulla-Maija
Suominen Joonas
Viljanen Tuomas
Aholainen Anne
Hilasvirta Jussi
Harjanne Aila
Alanen Satu
Hartiala Kaija
Manni Olli A
Hanski Vesa
Vörlund-V Terhi
Hannele Heino, Raili Engdahl, ja Laihinen Timo lupasivat ennen vaaleja äänestää TP:n vastaisesti.

No comments: